P 产品目录 RODUCT
P 产品展厅 RODUCTS
颗粒树脂PVDF 1008/0001 SOLEF 1006
  • 品牌:Solvay
  • 货号:200
  • 价格: ¥26/千克
  • 发布日期: 2022-04-09
  • 更新日期: 2023-09-21
产品详请
品牌 Solvay
货号 200
牌号 1008
型号 1008
品名 其他
外形尺寸 100
产品用途 配件
生产企业 Solef
是否进口

颗粒树脂PVDF 1008/0001 SOLEF 1006


产品用途及特性

Solef 32008

用途:电线电缆应用

特性: 低粘度,共聚物,良好的柔韧性

产品图片

苏威 PVDF其他部分牌号

牌号

用途

特性

Solef® 9009

均聚物 ;中低粘度

Solef® 9007

低粘度,均聚物

Solef® 11010

共聚物,良好的柔韧性,中等粘性

Solef® 1015

很高的粘度,均聚物

Solef® 6010

均聚物,中等粘性

Solef® 6012

均聚物,高粘度

Solef® 460/461

均聚物,高粘度

Solef® 5130

电池粘合剂

很高的粘度,良好粘结性

Solef® 6008

低粘度,均聚物

Solef® 5140

电池 ;粘合剂

Solef® 5120

电池粘合剂

良好粘结性,中等粘性

Solef® 21510

共聚物,良好的柔韧性,中等粘性

Solef® 20808

低粘度,共聚物

Solef® 60512

管道系统

共聚物,高粘度

Solef® 6020

电池膜

很高的粘度,均聚物

Solef® 90615/2002

管道系统

共聚物 ;高粘度

Solef® 60512/0550 and 60512/0150

带子

共聚物

Solef® FPCH10/0001

均聚物 ;中等粘性

Solef® 31508

电线电缆应用

低粘度,共聚物,良好的柔韧性

Solef® 32008

电线电缆应用

低粘度,共聚物,良好的柔韧性


联系方式
手机:13922979590
电话:0769-88768228
手机访问官网